THUE
ZEUTHEN
arkitekttegnestue

 

Af denne Persondata- og Privatlivspolitik fremgår selskabets politik for indsamling, lagring og behandling af personlige kundeoplysninger i forbindelse med vedkom­mendes brug af tegnestuen THUE ZEUTHEN services og hjemmeside.

Arkitekttegnestuen  THUE ZEUTHEN
 udfører arbejder relateret til bygningsarkitektur, havearkitektur og landskabsdesign efter kundens anvisning.
Arkitekttegnestuen THUE ZEUTHEN
Valsømaglevej 131
4174 Jystrup Midtsj
CVR: 16184608
Dataansvarlig: Thue Zeuthen

Thue Zeuthen  er dataansvarlig og ansvarlig for overholdelsen af de anførte Privatlivsbestemmelser.
Privatlivsbestemmelser hos arkitekttegnestuen  THUE ZEUTHEN
Arkitekttegnestuen  er herefter benævnt tegnestuen.
Tegnestuen har i sin tilgang til Den Europæiske Persondatalov valgt at betragte data, som om tegnestuen er den eneste, der opbevarer data om tegnestuens kunder.
Langt de fleste data, der registreres om Kunderne, er information, som er offentligt tilgængelige på Inter­­nettet. Der registreres ikke oplysninger som CPR-numre, kreditkortoplysninger eller andre til­sva­rende sensitive data og der indsamles kun data, som er relevante og tilstrækkelige for opfyldelse af vores aftale med dig.
EU-persondatalov (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018 og bestemmelserne under ”Retten til at få fjernet oplysninger jfr. Persondataloven” er gældende fra denne dato. Indtil da er de almindeligt gældende Danske regler for privatliv gældende.
Håndtering af personfølsomme data
Tegnestuen indsamler ingen personfølsomme oplysninger.
Kunder - registreringsomfang
For kunder registreres
Kundens navn
Adresse
Telefonnummer og email adresse(r)
Beskrivelse af ønsker til vores service
Tegninger og forslag , beskrivelser
Fakturering

Af eksterne firmaer benyttes dels Teaminternet.dk, som hoster  hjemmesiden og  Hostmaster. Der er indgået Databehandleraftaler med begge firmaer.
Registrerede oplysninger bliver opbevaret dels elektronisk i selskabets database og dels som lagrede dokumenter – enten Word eller PDF. Kunder, for hvilke der ikke har været aktivitet i 5 år, slettes fra tegnestuens systemer og arkiver i henhold til proceduren beskrevet under ”Retten til at få fjernet oplysning ...”.
Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, medmindre Kunden har givet sit skriftlige samtykke hertil.
Retten til at få fjernet oplysninger jfr. Persondataloven (GDPR) – Gældende fra 25. maj 2018
Kunder har krav på at få fjernet alle oplysninger om den pågældende, såfremt der fremsættes skriftlig anmodning herom. Som udgangspunkt gælder, at anmodningen kun kan efterkommes, såfremt der ikke eksisterer en aktiv kontrakt mellem tegnestuen og kunden. Fastholder Kunden sin anmodning om sletning, opsiges kontrakter(ne) mellem.
 Ligeledes har kunden krav på at få indsigt i, herunder kopier af, samtlige oplysninger, som tegnestuen har indsamlet og lagret om de pågældende.
Såfremt en kunde fremsætter krav om fjernelse af oplysninger, bliver disse slettet permanent henholdsvis makuleret. Dette gælder dog ikke data, som selskabet i henhold til anden lovgivning, eksempelvis Regnskabs­loven, er lov­giv­ningsmæssigt forpligtet til at opbevare i en længere periode, fx 5 år samt yderligere oplysninger, der er nødvendige for at tegnestuen kan opfylde nævnte lovgivningsmæssige krav eller oplysninger, der er nødvendige for at tegnestuen kan drive sin virksomhed.
Tilsvarende begrænsning gælder data, der findes på elektroniske backup medier. Disse backups bliver automatisk slettet i en cyklus på 6 måneder, hvilket betyder at alle data om en kunde, bortset fra ovennævnte undtagelser vil være fjernet efter 7 måneder. Såfremt tegnestuen bliver nødsaget til at genskabe sine systemer fra et backup medie, sikrer tegnestuen, at data om Kunder, der har ønsket at blive slettet, igen vil blive fjernet fra systemet.
Uanset ovenstående vil tegnestuen dog bevare en registrering af kundens navn med angivelse af, at den pågældende har været registreret, men har ønsket at blive glemt.
Sikkerhedsforanstaltninger
tegnestuen behandler kundeoplysninger betryggende og sikrer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, offent­liggørelse, ændring eller uautoriseret sletning af oplysningerne.
Samtlige tegnestuens computere, der indeholder eller har adgang til personrelaterede data, er password beskyttede.
Skulle der opstå en situation, hvor brugerdata er blevet eller der er mistanke om, at data er blevet kompromitteret, vil tegnestuen så hurtigt som muligt og inden 72 timer underrette de berørte kunder samt fremsende nødvendige oplysninger til Datatilsynet.